Państwowa Rada Ochrony Przyrody odpowiada

ż. Na ręce prezes SMŻ, prof. Wandy Olech, nadeszło obszerne pismo podpisane przez dr. Andrzeja Kepela, przewodniczącego PROP – w odpowiedzi na zastrzeżenia Stowarzyszenia co do sformułowań zawartych w opinii Państwowej Rady Ochrony Przyrody z końca ub. roku na temat koncepcji i strategii ochrony żubrów w Polsce.

Obszernie pisaliśmy na ten temat 13 i 21 stycznia.

Dziś zachęcamy czytelników do zapoznania się z listem PROP (z 20 lutego) do Stowarzyszenia Miłośników Żubrów. Jest on także adresowany do wielu instytucji oraz do organizacji, a także wszystkich, którzy interesują się ochroną i losem tego gatunku. Treść pokazuje, że obie strony mają różniące się poglądy, na niektóre pytania SMŻ w ogóle nie uzyskało odpowiedzi, ale są też kwestie, nad którymi na pewno warto się zastanowić, ewentualnie podjąć polemikę.

Jak pisze przewodniczący PROP: „Cieszymy się, że trwa dyskusja dotycząca ochrony, hodowli i restytucji żubra. Należy w niej dopuszczać istnienie odmiennych poglądów na zarządzanie populacjami gatunków chronionych, jednak powinna ona uwzględniać najnowsze standardy i wyniki badań zweryfikowanych przez krytykę recenzencką i publikowanych w indeksowanych czasopismach naukowych. Zwracam uwagę, że w opinii PROP nie twierdzono, że brak w Polsce odpowiedniej, rzetelnej wiedzy, ale że nie jest ona właściwie wykorzystywana w procesie decyzyjnym. We wnioskach o zezwolenia na czynności zakazane dot. żubrów PROP nieczęsto spotyka się z powoływaniem na literaturę i szczegółowym uzasadnieniem merytorycznym”. A także: „Strategia Ochrony Żubra (…) opublikowana przez IUCN w 2004 r. (Pucek i in. 2004) wskazała na nieodpowiednie formy zarządzania (oparte raczej na zootechnicznych praktykach niż na wiedzy o ekologii gatunku) jako jedno z zagrożeń. To, że zarządzanie populacjami żubra w Polsce wymaga modyfikacji, nie jest jedynie opinią PROP, o czym świadczą też prace podjęte przez Ministerstwo Środowiska i Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska nad wypracowaniem nowej strategii zarządzania populacjami żubra.

Zrównoważone użytkowanie zasobów przyrodniczych, które może wpływać pozytywnie na ochronę gatunku, o którym mowa w piśmie skierowanym do PROP, wymaga stałego doskonalenia metod zarządzania gatunkiem i powinno być oparte na zarządzaniu adaptacyjnym. W ocenie Rady żubr jest gatunkiem zbyt cennym i podlegającym ciagle wielu zagrożeniom (m.in. niska zmienność genetyczna, choroby i inwazje pasożytnicze) aby jego populacje podlegały redukcjom, zwłaszcza przez komercyjne >polowania<”.

Cały list od przewodniczącego Państwowej Rady Ochrony Przyrody dostępny jest TUTAJ