Wizyta na Białorusi

Grodno_3W dniach 12–13 stycznia delegacja Wydziału Nauk o Zwierzętach SGGW: dziekan prof. Wanda Olech, pełnomocnik dziekana ds. współpracy z Białorusią dr Marek Balcerak oraz dr Zuzanna Nowak z Katedry Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt przebywała z wizytą na Białorusi. Podczas pobytu podpisano porozumienia o współpracy naukowo-dydaktycznej między Wydziałem a Instytutem Genetyki i Cytologii Narodowej Akademii Nauk Białorusi oraz z Państwowym Uniwersytetem Agrarnym w Grodnie. Umożliwiają one kontynuowanie współpracy i podjęcie wspólnych badań dotyczących zwierząt gospodarskich i w zakresie zmian populacji zwierzyny, a także realizacji programów o charakterze transgranicznym.

Rozmawiano też o żubrach, o które na Białorusi bardzo się dba, a działania ochronne prof. Wanda Olech uważa za bardzo dobre. Wynika to z wielu przyczyn, między innymi – co ciekawe – z funkcjonującego tam systemu polityczno-gospodarczego (m.in. duże obszary państwowe, PGR-y, które w ramach obowiązków zajmują się żubrami i biorą za nie odpowiedzialność), ale jest faktem, że tamtejsze stada, zarówno duże, jak i mniejsze grupy rozwijają się dobrze. Także wieloletni udział białoruskich naukowców m.in. z Instytutu Zoologii Białoruskiej Akademii Nauk w Mińsku (w tym nieżyjącego już prof. Petra Kozlo, wybitnego specjalisty w tym zakresie, prekursora ochrony żubra w swoim kraju) w corocznych konferencjach naukowych, organizowanych przez Stowarzyszenie Miłośników Żubrów pozwala na utrzymywanie stałych roboczych kontaktów i wymianę doświadczeń.

Tekst: E. Strucka

Zdjęcia: dr Zuzanna Nowak

Minsk_1 Grodno_2 Grodno_1

Minsk_2