WYDAWNICTWA

WYDAWNICTWO SMŻ

Obraz1

BIULETYN

Hodowla żubrów. Poradnik

HODOWLA ŻUBRÓW

Kilka faktów z życia żubra

MULTIMEDIA – ŻUBR

REHABILITACJA

REHABILITACJA

MULTIMEDIA – BIORÓŻNORODNOŚĆ

PORADNIKI – BIORÓŻNORODNOŚĆ

A

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA


 

 INNE WYDAWNICTWA – ŻUBR

Członkowie Stowarzyszenia są autorami opracowań dotyczących żubra, powstających w ramach projektów realizowanych  przez różne instytucje i organizacje działające w Polsce. Poniżej znajdują się elektroniczne wersje tych opracowań.

strategia bieszczady

RDLP KROSNO

W ramach projektu: KONTYNUACJA OCHRONY IN SITU ŻUBRA W POLSCE – CZĘŚĆ POŁUDNIOWA powstało opracowanie „Program ochrony, hodowli, monitoringu i badania bieszczadzkiej populacji żubra Bison bonasus (Linnaeus, 1758) na lata 2015-2025”.

Projekt realizowany przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Krośnie współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Lasy Państwowe.

 aaaaaaaaaa

aaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

najlepsze praktyki

CKPŚ, 2014

W ramach projektu: OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ NA TERENACH LEŚNYCH, W TYM W RAMACH SIECI NATURA 2000 – PROMOCJA NAJLEPSZYCH PRAKTYK powstało opracowanie „Podręcznik najlepszych praktyk ochrony żubra”.

Projekt LIFE+ „Ochrona różnorodności biologicznej na obszarach leśnych, w tym w ramach sieci Natura 2000 – promocja najlepszych praktyk” (LIFE10 INF/PL/000673), współfinansowany ze środków Unii Europejskiej i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu LIFE+, realizowany przez Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, w celu promocji dobrych praktyk w zakresie różnorodności biologicznej na obszarach leśnych.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

ZTP, 2013

W ramach projektu OCHRONA ŻUBRÓW IN SITU W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM powstał poradnik „NADZÓR NAD WOLNYMI STADAMI ŻUBRÓW”.

Niniejsza publikacja została przygotowana przy udziale środków dotacji przyznanej na realizację projektu POIS.05.01.00-00-189/09 „Ochrona żubrów in situ w województwie zachodniopomorskim” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na podstawie umowy o dofinansowanie projektu z dnia 28-07-2010 r. nr POIS.05.01.00-00-189/9

Projekt realizowany był przez Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

SGGW, 2013

W ramach projektu: OCHRONA EX SITU ŻUBRA BISON BONASUS W POLSCE powstała książeczka dla dzieci, w której zawarte są informacje na temat trybu życia żubrów zarówno na wolności, jak i w hodowlach zamkniętych.

Projekt w 85% dofinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko w ramach działania 5.1 priorytetu V zgodnie z umową o dofinansowanie nr: POIS.05.01.00-00-155/09-00 oraz w 15% współfinansowany jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z umową o współfinansowanie wydatków kwalifikowanych Projektu realizowanego w ramach V osi priorytetu POIiŚ

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

SGGW, 2011

W ramach projektu: OCHRONA EX SITU ŻUBRA BISON BONASUS W POLSCE powstało opracowanie systematyzujące wiedzę na temat hodowli żubrów w ośrodkach zamkniętych w Polsce.

Projekt w 85% dofinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko w ramach działania 5.1 priorytetu V zgodnie z umową o dofinansowanie nr: POIS.05.01.00-00-155/09-00 oraz w 15% współfinansowany jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z umową o współfinansowanie wydatków kwalifikowanych Projektu realizowanego w ramach V osi priorytetu POIiŚ nr: 615/2010/Wn-50/OP-WK-PS/D